اولين چيزي که يک کارت گرافيک به آن نياز دارد ، حافظه است . حافظه رنگ مربوط به هر پيکسل را در خود نگاهداري مي نمايد. در ساده ترين حالت ( هر پيکسل سياه و سفيد باشد ) به يک بيت براي ذخيره سازي رنگ هر پيکسل نياز خواهد بود. با توجه به اينکه  هر بايت شامل هشت بيت است ، نياز به هشتاد بايت (حاصل تقسيم 640 بر 8 ) براي ذخيره سازي رنگ مربوط به پيکسل هاي موجود در يک سطر بر روي صفحه نمايشگر  و 38400 بايت ( حاصلضرب 480 در 80 ) حافظه بمنظور نگهداري تمام پيکسل هاي قابل مشاهده بر روي صفحه ، خواهد بود .