فناوري اطلاعات متشکل از چند عنصر است؟

فناوري اطلاعات متشکل از چند عنصر است؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

فناوري اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسي انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوري که در اين فناوري، اطلاعات از طريق زنجيره ارزشي که از بهم پيوستن اين عناصر ايجاد مي‌شود جريان يافته و پيوسته تعالي و تکامل سازمان را فراراه خود قرار مي‌دهد:

    انسان: منابع انساني، مفاهيم و انديشه، نوآوري
    ساز و کار: قوانين، مقررات و روشها، سازوکارهاي بهبود و رشد، سازوکارهاي ارزش گذاري و مالي
    ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
    ساختار: سازماني، فراسازماني مرتبط، جهاني