تگ هاي عنوان دسته اي از تگ هاي html  هستند که استفاده از آن ها ارزش متن ما را مشخص مي کند. به گونه اي که H1 بيشترين ارزش و H6 کمترين ارزش را در اين ميان داشته است.
براي مثال مطلبي که داخل تگ H1 مي باشد ارزش بيشتري به نسبت مطلبي که داراي تگ H6 يا ساير تگ هاي H دارا مي باشد.

استفاده از تگ عنوان header tag در سئو

همانطور که گفته شد تگ هاي H ارزش مطلب مارا مشخص مي کنند و اين موضوع نيز رابطه ي مستقيمي با سئو داشته به اين صورت که وقتي شما از تگ هاي H داخل مقالاتتان استفاده مي کنيد موتور جستجو ساختار مقاله ي شما را تشخيص داده و ارزش آن را اعمال مي کند.

نمونه سايت هاي طراحي شده  در شرکت طراحي سايت بهپردازان

طراحي سايت فدراسيون ووشو
طراحي سايت نماينده ي مجليس دکتر اميني فرد
طراحي سايت فروشگاه داروديجيتال


براي مشاهده کليک نماييد.