براي توضيح زير دامنه بايد به مثالي اشاره کنيم، فرض کنيد شما يک دامنه به صورت زي داريد:

Example.com
حال شما مي خواهيد کاري مربوط به اين دامنه انجام بدهيد براي مثال ميخواهيد يک دامنه ي خاص به يکي از صفحات وب سايتتان اختصاص دهيد يا به هر دليلي امکان تهيه ي دامنه جديدي نداريد در آن زمان شما مي توانيد از زير دامنه sub domain استفاده کنيد
به صورت زير:
Mail.example.com