منظور از داده در نرم افزار چيست؟

منظور از داده در نرم افزار چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

داده (مطالبي كه وارد كامپيوتر مي گردد تا عملياتي روي آن انجام گيرد)