كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : Blockchain فقط برای Bitcoin نیست :

شرح : در حالي که تکنولوژي  Blockchain ساده نيست، وقتي که به خاکستر خاک رسيده ايد، ايده اساسي به اندازه کافي نيست. اين به طور موثر يک پايگاه داده است که توسط يک جامعه وسيعتر تأييد شده است، نه يک مقام مرکزي. اين مجموعه اي از پرونده هايي است که بسياري از افراد به جاي آن به تکيه بر يک نهاد واحد مانند يک بانک يا دولت که به احتمال زياد ميزبان داده ها در يک سرور خاص مي باشند، شستشوي آن را مي دهند.
هر "بلوک" نشان دهنده تعدادي از پرونده هاي معاملات است، و اجزاي "زنجيره اي" آنها را با هم يک تابع هش پيوند مي دهد. همانطور که پرونده ها ايجاد مي شوند، آنها توسط يک شبکه توزيع شده از رايانه ها تأييد مي شوند و با ورود قبلي در زنجيره متصل مي شوند، در نتيجه ايجاد يک زنجيره اي از بلوک ها يا بلوک هاي زنجيره اي.