تکنولوژي Blockchain عموما با بيت کوين و ديگر کريستوگرامها مرتبط است، اما اين واقعا تنها نوک کوه يخ است. برخي افراد فکر مي کنند بلوکچين مي تواند تبديل به تعدادي از صنايع مهم، از مراقبت هاي بهداشتي به سياست شود.
اين که آيا شما فقط به دنبال سرمايه گذاري در بيت کوين، تجارت Ethereum، يا فقط در مورد آنچه blockchain heck در واقع، شما به جاي حق آمده است.