كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : ارایه ها در php :

شرح : آرايه نوعي متغير است که ليستي از آدرسهاي مجموعه اي از داده هاي هم نوع را در خود ذخيره مي کند، البته در PHP داده ها هم نوع نباشند مهم نيست.تعريف چندين متغير از يک نوع براي هدفي يکسان بسيار خسته کننده است.مثلا اگر بخواهيد صد متغير از نوع اعداد صحيح تعريف کرده و از آنها استفاده کنيد. مطمئنا تعريف اين همه متغير بسيار کسالت آور و خسته کننده است.اما با استفاده از آرايه مي توان همه آنها را در يک خط تعريف کرد.