زمانيکه عبارتي را جستجو مي کنيم، براي اينکه بهترين نتيجه نمايش داده شود، موتورهاي جستجو از فاکتورهاي زيادي بهره مي برند که باعث مي شود يک وب سايت در رتبه يا رنک بالاتر و وب سايتي ديگر کم اهميت تر نمايش داده شود.