خير، سئو يک فعاليت دائمي و دراز مدت است. در طول زمان الگوريتم هاي گوگل تغيير مي کند، وضعيت رقباي شما متفاوت مي شود و نيازهاي شما نيز تغيير مي کند. بنابراين سئو يک بخش اساسي و دراز مدت در هر سايت اينترنتي است