JSON سرنام واژگان JavaScript Object Notation يک استاندارد سبک، باز ، متني و خوانا براي انسان جهت انتقال داده و جايگزيني براي xml است. قراردادهاي مورد استفاده ي JSON براي تمامي برنامه نويسان از جمله برنامه نويس C، C++، Java، Python، Perl شناخته شده است که به شرح زير مي باشد:
JSON مخفف JavaScript Object Notation است.
فرمت آن براي اولين بار توسط Douglas Crockford معرفي شد.
براي انسان خوانا بوده و ويژه ي انتقال داده طراحي شده است.
از زبان اسکريپت نويسي JavaScript مشتق شده است.
پسوند فايل هاي با فرمت جي سن .json مي باشد.
Media type اين فرمت انتقال داده application/json است.
شناسه ي متحدالشکل نوع (UTI) آن public.json است.
موارد استفاده ي JSON
به هنگام نوشتن برنامه هاي تحت وب مبتني بر جاوا اسکريپت که افزونه هايي براي مرورگر و وب سايت ها را شامل مي شوند بکار مي رود.
براي serialize کردن و انتقال داده هاي ساخت يافته از طريق اتصال شبکه بکار مي رود.
عمدتا براي انتقال داده بين سرور و برنامه هاي تحت وب بکار مي رود.
Web service ها و API ها از فرمت JSON براي ارائه ي داده هاي public بهره مي گيرند.
تمامي زبان هاي برنامه نويسي روز از آن پشتيباني مي کنند.