دروپال (Drupal) يک فريم ورک مديريت محتواست و تلاش دروپال بيشتر  بر اين موضوع متمرکز مي باشد که خود را به عنوان يک فريم ورک مديريت محتوا معرفي کند تا  صرفا يک نرم افزار مديريت محتوا. بر همين اساس محتوا در دروپال مفهمي بسيار گسترده دارد. و در اين سيستم از به کار گيري مصداق هاي جزئي از محتوا مانند مقاله يا غيره به عنوان مبناي اصلي محتوا اجتناب شده است و تلاش بر اين مي باشد که  کاربران هم همين رويکرد جامع را با محتوا داشته باشند. با توجه به در نظر گرفتن دروپال به عنوان يک چهار چوب مديريت محتوا، اين چهار چوب  قابليت ارائه ي خروجي هايي را دارد که خود به عنوان سيستم مديريت محتوا در  نظر گرفته خواهند شد که هر کدام استفاده هاي موضعي و موردي خود را در  زمينه هاي خاص تعريف شده خواهند داشت.

دروپال (Drupal) در بالاترين سطح مفاهيم خود مفهومي تحت عنوان موجوديت (Entity) را مطرح مي کند. از   مهمترين مصداق هاي موجوديت در دروپال مي توان از (کاربر) و (محتوا) نام برد. تلاش دورپال بر ايجاد يک ارتباط  منطقي و موثر بين اين دو موجوديت در کل فرايند هاي سيستم خواهد بود. اين که (کاربر) از  ديد دروپال چيست؟ بايد گفت که برداشت از موجوديت (کاربر) همان برداشت معمول در سيستم ها ديگر است. کاربران در دروپال افرادي هستند که با اين سيستم ارتباط دارند مانند مدير يا ثبت نام شدگان يا بازديد کنندگان معمولي و غيره ... .

از ديگر مفاهيم وابسته در اين راستا مي توان به نقش کاربر و سطح دسترسي کاربر اشاره کرد. هر کاربر در دروپال داراي نقش خاصي مي باشد. قبل از تعريف کاربر جديد در دروپال شما بايد نقش هاي مورد نظر خود در سيستم را  تعريف کنيد نقش هايي که در  قالب آنها، افراد در سيستم شما فعاليت خواهند کرد و حضور خواهند داشت.