XPath يکي از تکنولوژي هاي مرتبط با XML بوده که ارتباط بسيار نزديکي با XSLT دارد . بنابراين لازم است قبل از آشنائي با XPath ،نگاهي سريع به تکنولوژي XSLT داشته و از اين رهگذر جايگاه XPath را تبين نمائيم .XSLT زباني مبتني بر قوانين بوده و با ساير زبان هاي برنامه نويسي تفاوت دارد. XSLT مبتني بر مجموعه اي از تمپليت ها است که هر يک بر اساس قوانين تعريف شده شکل واقعي خود را پيدا خواهند کرد .در حقيقت يک تمپليت با اتکاء بر قوانين تعريف شده، نحوه پردازش سندهاي XML را مشخص مي نمايد.به عبارت ديگر يک Stylesheet ، نحوه ايجاد خروجي مورد نظر در زمان مواجه شدن با يک الگو در سند XML را مشخص مي نمايد. در XSLT بر اساس مجموعه اي از قوانين، تمپليت ( تمپليت ها ) تعريف و در زمان تبديل يک سند XML از قوانين موجود در XSLT براي يافتن يک الگو در سند XML استفاده مي گردد . در صورتيکه الگوي مورد نظر در سند XML پيدا گردد ، واکنش هاي پيش بيني شده ، انجام و خروجي مورد نظر ايجاد مي گردد. يک StyleSheet مي تواند نحوه برخورد با يک المان خاص در زمان عمليات تبديل را مشخص و تعريف نمائيد. مثلا" در صورتيکه الماني با نام NAME در سند XML پيدا گرديد، مي توان واکنش هاي مورد نظر را بمنظور برخورد با واقعيت موجود مشخص کرد.