در استايل داخليimport

فرض کنيد فايل استايلي به نام ماي استايل سي اس اس در پوشه اي به نام CSS داريم و ميخواهيم در استايل داخلي آن را

فراخواني کنيم تا عناصر سند وب ما بتوانند از استايل هاي آن استفاده کنند. کافي است بصورت زير عمل کنيم:


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <title>External Style</title>

  </style>
</head>
<body>

</body>
</html>