مفهوم ديسک اسپيس در هاستيگ

مفهوم ديسک اسپيس در هاستيگ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

disk space
به مقدار فضايي گفته مي‌شود که شرکت ميزبان از ديسک سخت سرورهاي خود در اختيار شما قرار مي‌دهد اين فضا از چند مگابايت تا چند گيگابايت براساس نياز متفاوت است.
مجموع حجم فايلهاي ارسالي به سرور اجاره کننده بايد کمتر يا مساوي با فضاي اجاره شده باشد.
البته اين ميزان فضا در اکثر سرويس دهنده‌ها در هر زمان قابل تغيير مي‌باشد.