مهمترين تفاوت ميان http با https امنيت و حفظ اطلاعات مربوط به شماست.
HTTP مخفف شده HyperText Transport Protocol است که به زبان ساده يک پروتکل (يک زبان) جهت رد و بدل اطلاعات ميان سرور و کاربر است.

حرف S  که تفاوت ميان HTTP و HTTPS را ايجاد مي کند، مخفف کمله Secure به معني امن است.

در موقع ورود به وب سايت‌ها، به طور معمول عبارت //:http در جلوي آدرس سايت ظاهر مي‌شود. اين بدين معناست که
شما در حال بررسي سايت با استفاده از زبان معمول غير امن هستيد.
به زبان ديگر يعني ممکن است شخص سومي (در اينجا شخص هر چيزي معني مي‌دهد، مانند برنامه کامپيوتري - هکر - …) در حال ثبت اطلاعات ارسال رد و بدل شده شما با وب سايتي که در آن حضور داريد، باشد.
در صورت پر کردن فرمي در وب سايت، شخصي ممکن است به اطلاعات وارد شده بوسيله شما دسترسي پيدا کند. به اين دليل است که هرگز نبايد اطلاعات کارت‌هاي اعتباري اينترنتي خود را از پروتکل //:http در سايت وارد کنيد.
اما در صورت شروع شدن نام وب سايت با //:https، اين بدين معناست که کامپيوتر شما در حال رد و بدل کردن اطلاعات با
سايت با زباني است که شخص ديگري قادر به استفاده از آن نيست.