از نگاه فناوري اطلاعات و بر اساس استانداردهاي تعريف شده، وب سرويس (يا خدمت وبي) سرويس يا خدمتي است که از طريق وب (اينترنت) توسط يک دستگاه الکترونيکي (سرور يا خادم) به دستگاه الکترونيکي ديگر (سريس گيرنده يا Client)، ارائه مي‌شود.
 در وب سرويس، از فناوري‌هاي وبي مانند HTTP - که به صورت پايه براي ارتباط انسان با سرور
(Human-to-machine) طراحي شده است .براي ارتباط بين نرم‌افزار سرويس دهنده و نرم‌افزار سرويس گيرنده استفاده مي‌شود. وب سرويس از HTTP بيشتر براي انتقال اطلاعات و دادها استفاده مي‌نمايد، اين اطلاعات به صورت فايل و اغلب با دو استاندارد
متداول XML و جي‌سن رد و بدل مي‌شوند.