جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : انواع اتصال در WCF :

شرح : BasicHttpBinding يک سرويس وب پايه براي ارتباطات است . در حالت پيش فرض امنيتي ندارد . NetMsmqBinding ارتباط ميان نرم افزارهاي WCF با استفاده از صف بندي را فراهم مي کند. NetTcpBinding ارتباط ميان برنامه هاي WCF در سراسر رايانه را فراهم مي کند .از قراردادهاي دو گانه (duplex contracts) پشتيباني مي کند . NetPeerTcpBinding ارتباط ميان کامپيوتر ها در سرويس هاي نظير به نظير (peer-to-peer) فراهم مي کند . از قرارداد هاي دوگانه ( duplex contracts )نيز شتيباني مي کند . WSDualHttpBinding سرويس هاي وب که از قراردادهاي دوگانه ( duplex contracts )و اجرا پشتيباني مي کند . NetNamedPipeBinding ارتباط ميان نرم افزار هاي WCF در کامپيوتر يکسان را پشتيباني مي کند همچنين از قراردادهاي دوگانه ( duplex contracts )و اجرا پشتيباني مي کند.