كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : اتصال در WCF :

شرح : اتصال (Binding) نقش مهمي دارد .اتصال چگونگي ارتباط کاربر با خدمات و آدرس که در آن نقطه نهايي ميزبان شده است ، مشخص مي کند .