آزاد (Available):در اين دوره دامين براي ثبت آزاد مي باشد و مي توان با پرداخت هزينه ثبت دامين آنرا به نام خود ثبت نمود. فعال(Active): در اين دوره دامين فعال بوده و مالک آن مي تواند در هر زمان آنرا تمديد نمايد. مدت تمديد به انتهاي مدت اعتبار دامين اضافه خواهد شد همچنين مدت اعتبار دامين نمي تواند بيش از 10 سال از تاريخ جاري باشد. منقضي (Expired):در صورتي که در دوره Active دامين، دامين تمديد نشود. در اين دوره دامين غير فعال خواهد شد. البته در طول اين دوره مالک دامين مي تواند با پرداخت هزينه تمديد، دامين را مجددا تمديدنموده و به حالت Active بازگرداند. دوره بازخريد (Redemption Grace Period): پس از گذشت 45 روز از تاريخ انقضاي دامين اين دوره 30 روزه آغاز مي شود در اين دوره همانند دوره Expired دامين غير فعال مي باشد. در اين دوره تمديد دامين تنها توسط مالک دامين و با پرداخت مبلغ جريمه 120 دلاري مازاد بر هزينه تمديد دامين امکان پذير است. دوره حذف(Pending Deletion):در اين دوره 5 روزه حتي مالک دامين نيز نمي تواند دامين را تمديد کند و پس از اتمام اين دوره دامين براي ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.