اين مدل قابليت‌هاي يک موتور داده‌اي خاص را به وسيله مشخص کردن جزئيات ذخيره‌سازي مانند partitioning و indexing اداره مي‌کند.