در اين مدل موجوديت‌ها و ارتباطات في ماين را در سيستم‌هايي که مدل شده‌اند تعريف مي‌کنند.