معايب Entity Framework

معايب Entity Framework | شرکت طراحي سايت بهپردازن

1- امکانات ناکافي: با وجود اضافه شدن امکانات زيادي به نسخه 4، اما اين ابزار هنوز نسبت به ORMهاي محبوب، داراي کم و کاستي هايي هست. 2- تسلط پايين بر کد توليد شده: به خاطر استفاده از Designer، روي کدي که توليد ميشود، نمي توان تسلط زيادي داشت که البته با استفاده از کلاسهاي partial، اين مساله تا حدي بهبود داده شد.