فايل هاي PHP مي تواند شامل متن، تگ هاي HTML، خصوصيت هاي CSS، دستورات JavaScript و دستورات PHP باشد. دستورات PHP سمت سرور اجرا مي شوند و نتيجه بصورت HTML به مرورگر کاربر ارسال مي شود. فايل هاي PHP با پسوند php. ذخيره مي شوند.