اين اصول که در سال 2001 توسط مديران شرکت هاي نرم افزاري جهت مقابله با شکست در پروژه هاي نرم افزاري تدوين شده اند عبارتند از : 1- بالاترين اولويت در اين متدولوژي جلب رضايت مشتري با تحويل زود هنگام نرم افزاري توانمند است. 2- استقبال از تغيير نيازمندي ها، حتي در اواخر فرآيند توسعه. 3- تحويل نرم‌افزار قابل استفاده با فاصله زماني سه هفته يک بار و يا سه ماه يک بار. 4- ذي نفعان و توسعه دهنده ها مي بايست به صورت روزانه در طول پروژه با هم کار کنند. 5- پروژه ها به دست افراد با انگيزه سپرده شود ، فضاي لازم به آنها داده شود تا کارها را به درستي انجام دهند. 6- کارآمدترين و موثرترين روش انتقال اطلاعات به تيم توسعه و تبادل آن در ميان اعضاي تيم ، گفتگوي چهره به چهره است. 7- نرم افزار قابل استفاده اصلي ترين معيار سنجش پيشرفت است 8- فرآيند هاي Agile توسعه پايدار را ترويج مي دهند. حاميان مالي، توسعه دهندگان و کاربران بايد بتوانند سرعت پيشرفت ثابتي را براي مدت نامحدودي حفظ كنند. 9- توجه مداوم به برتري فني و طراحي خوب باعث افزايش کيفيت توليد مي شود. 10- بايد ساده ترين راه که با هدف پروژه سازگار است را انتخاب نمود و از گذاشتن وقت بر روي مشکلاتي که ممکن است در آينده رخ دهد صرف نظر کرد. 11- بهترين مديريت، تحليل نيازمندي ها و طراحي از تيم هاي خود سازمان ده (هرفرد در تيم بر کل پروژه تاثير دارد) پديد آور مي شود. 12- در فواصل منظم، تيم نشان ميدهد که چگونه ميتواند در توليد نرم افزار موثرتر باشد و سپس تيم رفتار خود را بر اساس بازتاب اين تفکر تنظيم و هم سو مي نمايد.