تابع ()fopen براي باز کردن فايل ها در php مورد استفاده قرار مي گيرد. پارامتر اول اين تابع شامل نام فايلي است که مي خواهيم باز شود و پارامتر دوم مشخص مي کند که فايل در چه حالتي باز شود.