کنترل پنلي ساده تر نسبت به دو کنترل پنل بالا است و هزينه ليسانس آن نيز نسبت به سي پنل و پلسک کمتر مي باشد . اين کنترل پنل بعد از آغاز تحريم ها بر عليه ايران در بين شرکت هاي خدمات ميزباني وب ( هاست ) بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .