در زمان نصب IIS ، چهار سرويس بر روي سيستم نصب خواهد شد : www : سرويس فوق،بمنظور ايجاد يک سرويس دهنده وب و سرويس دهي لازم به درخواست سرويس گيرندگان براي صفحات وب استفاده مي گردد . FTP : سرويس فوق، بمنظور ارائه خدمات لازم در خصوص ارسال و دريافت فايل بر روي سرويس دهنده براي کاربران استفاده مي گردد . SMTP : سرويس فوق،امکان ارسال و دريافت نامه الکترونيکي براي سرويس گيرندگان را در پاسخ به فرم ها و برنامه هاي خاص ديگر فراهم مي نمايد . NNTP : سرويس فوق، بمنظور ميزباني يک سرويس دهنده خبري USENET استفاده مي گردد . در زمان نصب IIS ، مي توان تصميم به نصب برخي از سرويس ها و يا همه آنها گرفت . پس از نصب IIS ، در صورتيکه به وجود برخي از سرويس ها نياز نباشد، مي توان آنها را غير فعال نمود.