تحليل نيازهاي کاربران و سپس طراحي، تست و توسعه نرم افزار براي رفع آنها ارائه نسخه هاي به روز شده نرم افزاري براي سيستم ها و برنامه هاي موجود مشتريان طراحي اجزاي برنامه هاي کاربردي و پايه اي و برنامه ريزي براي کارکرد صحيح آنها ايجاد فلوچارت ها و مدل هاي کمک کننده به برنامه نويسان در کدنويسي اطمينان از عملکرد صحيح نرم افزار از طريق کنترل و تست آن مستند کردن فرايند توليد نرم افزارها به عنوان يک منبع براي نگهداري و بروزرساني آينده آنها همکاري با ساير متخصصان کامپيوتر براي ايجاد نرم افزار مطلوب

 فعاليت شرکت نرم افزاري