ياد گيري زبان HTML و استفاده از آن در طراحي وب سايت کار ساده اي است .حتي بدون يادگيري HTML نيز ميتوان با استفاده از برنامه هاي کمکي مختلف مانند Front Page بدون نوشتن حتي يک دستور HTML صفحات وب را ايجاد کرد. اما چرا فقط تعدادي کمي ميتوانند در اين زمينه موفقيت بيشتري کسب کنند و طراحي صفحات وب را بعنوان شغل اصلي خود دنبال کنند؟عوامل بسياري را در اين زمينه ميتوان ذکر کرد ولي نوع طراحي و ظاهر صفحات وب را ميتوان مهمترين اين عوامل دانست. در زير تعدادي از اشتباهاتي که معمولا طراحان وب سايت در طرح هاي خود مرتکب ميشوند را در سايت سرزمين دانلود گردآوري کرده ايم.

? نا هماهنگي صفحات يک وب سايت : حتما با وب سايتهاي برخورد کرده ايد که هر کدام از صفحات ظاهري متفاوب با صفحات ديگر دارد . دکمه (Button) هاي آنها با هم متفاوت است . رنگ زمينه (BackGround) آنها مختلف است و... اين نا هماهنگي ها , يکپارچگي و زيباي يک وب سايت را از بين ميبرد. سعي کنيد که يک الگوي مشخصي را در صفحات وب سايت خود بکارگيريد.