طراحي سايت و صفحات وب فرآيندي کاملاً فني و علمي است که در اين فرآيند رعايت استانداردهاي مختلف الزامي است. شايد جالب به نظر برسد که تهيه متن هايي که بايد در يک وب سايت قرار گيرد خود يک کار کاملاً تخصصي است و...