كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : شركت بازاریابی شبکه ای :

شرح :  يك شركت MLM ابتدا با ثبت نام فردي كه قادر به جذب مشتريان و نمايندگان فروش باشد كار را آغاز مي كند. اما هر يك از نمايندگان حق اين انتخاب را دارند تا خود را به يك مدير تبديل کنند، شخصي كه خود توانايي جذب نماينده فروش را دارا باشد.

يك شركت MLM کميسيون پرداخت مي نمايد و نه حقوق ثابت، بنابراين در اين روش شركت محدوديتي براي جذب مدير و نماينده فروش ندارد. اين حالت بدليل گسترش سريع شمار نمايندگان فروش آموزش ديده براي شركت بسيار سودمند است . اين مورد همچنين براي نمايندگان فروش سودمند است به اين دليل كه درآمدشان محدود به ميزان فروش خودشان نيست بلكه آنها همچنين از حجم فروش ساير نمايندگان درصد فروش دريافت مي كنند.
بازاريابي شبکه اي