قوانين نانوشته در نقد طراحي وب سايت

قوانين نانوشته در نقد طراحي وب سايت | شرکت طراحي سايت بهپردازن

نقد ( بررسي دقيق و مکتوب کار يا اثر است که شامل نظرات نويسنده آن نيز مي باشد.) طرح هاي وب فقط براي پيشرفت و بهبود طرح پيشنهادي نيست، بلکه فرصت بزرگ آموزشي براي همه بخش هاي درگير در پروژه است. در صورتي که به درستي و با پيروي از دستورالعمل ها اجرا شود مي تواند به همراه خود يک تجربه همکاري عالي با ديگران و تاثير مثبت در پيشرفت پروژه به ارمغان بياورد.

اکثر اوقات، طراحان وب با يک تيم يا حداقل با طراحان و توسعه دهندگان ديگر، کار و همکاري مي کنند. اين بدين معني است که در بعضي موارد، در شغل خود با انتقاد هاي زياد ي رو به رو خواهند شد. بعضي از اين انتقاد ها رسمي و بعضي ديگر هم غير رسمي خواهد بود.

بعضي اوقات، شما هدف انتقاد هستيد و در زمان ديگر، شما ديگري را هدف انتقاد قرار ميدهيد. پس واقعا ضروري است که بدانيد چگونه اين انتقاد ها را مديريت کنيد و در برابر آن عکس العمل مناسب نشان دهيد ، و خودتان را در طول مدت اين جلسات مشترک، به سمت درست هدايت کنيد.

بررسي طرح ها به ديد انتقادي خيلي خوب است و فرصت آموزشي عالي براي شماست. مهم نيست که شما کدام طرف باشيد، انتقاد کننده يا انتقاد شونده . در صورتي که اين نقد به درستي و از روي اصول صورت گيرد فرصت بسيار خوبي براي همکاري کردن و يادگيري از ديگر طراحان و توسعه دهندگان وب است. بعضي از شرکت ها و کمپاني ها راهنما و دستورالعمل هاي مشخصي براي نقد يک طرح دارند. اما واقعا چه چيزهايي به عنوان قوانين نانوشته در نقد طرح هاي بزرگ اهميت دارد؟