مسلط به Photoshop
    آشنايي با Corel Draw
    آشنايي با Illustrator