قابليت transition يا انتقال

قابليت transition يا انتقال | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اولين قابليتي که در اين آموزش به آن مي پردازيم transition يا انتقال نام دارد، CSS3 با استفاده از خاصيت transition مي تواند در دو رويداد (selector) متفاوت، ويژگي هاي يک عنصر را تغيير دهد، به طور مثال رنگ، عرض، ارتفاع و...، به مثال زير توجه کنيد.