ويژگي display

ويژگي display | شرکت طراحي سايت بهپردازن

همان طور که پيش از اين اشاره شد، ويژگي display براي تنظيم نحوه نمايش عناصر در صفحات وب به کار مي رود و بدين منظور مقادير متفاوتي مي پذيرد که هر کدام از آنها کاربرد خاصي دارند، از جمله اين مقادير مي توان block، table ، inline-block، none، list-item و... را نام برد، در زير به تفصيل به اين موارد اشاره مي کنيم.