خطرات امنيتي
باطل شدن گارانتي و ضمانت نامه
همه دستگاهها شبيه هم درست نشده اند !
مشکل با آپديت کردن گوشي