كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : طراحی لوگو چیست؟ :

شرح : طراحي لوگو، يکي از حوزه هاي مهم در طراحي گرافيک مي باشد، و يکي از مشکل ترين زمينه ها براي حرفه اي شدن. لوگو تصويري است که نماد يک سازمان ميشود. از آنجايي که آرم به منظور نشان دادن علامت هاي تجاري، هويت شرکت و به رسميت شناختن و شناساندن فوري شرکت به مشتري مي باشد، به ندرت آن را طراحي مجدد مي کنند.