جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

ابزار جستجو در وب سايت چيست؟

شرح : يکي ازسودمندترين ويژگي هاي فحات ب قابليت افزودن موتور کاوش Engine) (Search قدرتمند و نيز راهنما بري منابع اطلاعات وب است. در سند HTML مي توان کلمات کليدي را به عنوان Metadata مشخص کرد تا هنگام جستجو توسط موتورهاي کاوش اين کلمات کليدي به عنوان معرف (توصيفگر) متن نمايش داده شود. در صورتي که اين اقدام هنگام طراحي صفحه انجام نگيرد کليه واژه هاي سند (به جز ??? کلمه شامل حروف اضافه و تعريف) توسط کاوشگر وب فهرست و به عنوان معرف نمايش داده مي شود.