سايت هاي دولتي چيست؟

سايت هاي دولتي چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ايجاد کننده اين وب سايت ها سازمان هاي دولتي هستند و هدف آنها برآورد کردن نياز هاي قانوني و يا اجتماعي سازمان است.