سايت هاي اجتماعي Community چيست؟

سايت هاي اجتماعي Community چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين سايت ها تسهيلات و امکانات لازم براي ايجاد رابطه بين کاربران سايت را در اختيار آنها قرار ميدهند. اين سايت ها براي دوست يابي و يا پيدا کردن علايق مشترک نيز استفاده ميشوند.