سايت هاي تراکنشي چيست؟

سايت هاي تراکنشي چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين نوع سايت ها در واقع جهت هدايت تراکنشها و يا وظايف ديگر استفاده ميشوند. سايت هاي تجارت الکترونيکي E-Commerce در اين دسته قرار ميگيرند.