پنج بخش اصلي در طراحي وب سايت چيست؟

پنج بخش اصلي در طراحي وب سايت چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

محتوا - اين بخش شامل اطلاعات و نوع دسته بندي آنهاست. محتواي هر وب سايت توسط ساختار کلي مانند HTML گسترش پيدا ميکند.

ديد بصري - اين قسمت از وب سايت معمولا توسط HTML , CSS و يا حتي Flash و يا عناصر گرافيکي ديگر ايجاد و گسترش داده ميشود. اين جنبه يکي از بارزترين بخش هاي هر وب سايت است اما مهمترين بخش نيست.

فناوري - درست است که ميتوان محتواي وب سايت را توسط HTML و يا CSS گسترش داد اما مشخصا ميتواند توسط ساير زبان ها و استانداردهاي برنامه نويسي وب نيز گسترش يابد.

جابجايي اطلاعات - سرعت و قابليت اطمينان و امنيت از جابجايي اطلاعات در بستر اينترنت بسيار مهم است و به صورت مستقيم با سخت افزار/نرم افزار و معماري شبکه ارتباط دارد.

هدف - دليل وجود يک وب سايت. اغلب به اين موضوع از جنبه اقتصادي نگاه ميشود و يکي از عناصر مهم در طراحي هر وب سايت است. اين عنصر با توجه به تصميمات مديران سايت جهت داده ميشود.