فضا براي سايت به چه مفهوم است و چه نکاتي را در مورد آن بايد در نظر داشت؟

فضا براي سايت به چه مفهوم است و چه نکاتي را در مورد آن بايد در نظر داشت؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

فضا و اطلاعات سايت شما بايد بر روي يکي از کامپيوترهاي ميزبان اينترنت قرار گيرد تا ديگران بتوانند به آن دسترسي داشته باشند. آنچه در مورد سايت ميزبان بايد مورد توجه قرار گيرد، سرعت دسترسي به اطلاعات، پشتيباني فني، طريقه مديريت سايت توسط مشتري، و مطابق بودن با نياز کاربر ميباشد