ايا نرم افزارهاي مديريت محتوا ،محدود به راه اندازي وب سايت هاي اينترنتي ميباشد؟

ايا نرم افزارهاي مديريت محتوا ،محدود به راه اندازي وب سايت هاي اينترنتي ميباشد؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

نه ، هرگونه نرم افزاري که ميزبان اطلاعاتي است که بعدها مي توان از آن پرس و جو انجام داد و اطلاعات را واکشي نمود ، به شکلي سيستم مديريت محتوا محسوب مي شود ، اما سيستم مديريت محتوا امروزه از يک عبارت مفهومي به يک واژه شناخته شده تبديل شده و تکرار استفاده از آن براي سيستم هاي مورد استفاده براي راه اندازي وب سايت هاي اينترنتي ، موجب شده که به محض به کار بردن اين واژه ، سيستم هاي مرتبط با وب سايت هاي اينترنتي در ذهن تداعي شود.

 فعاليت شرکت نرم افزاري