کلاسترينگ چيست؟

کلاسترينگ چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

کلاسترينگ به گروهي از سرورها شامل دو يا بيشتر از يک سرور گفته مي شود که با يکديگر نرم افزاري را اجرا مي کنند و نتيجه آن احتمال خطاي کمتر و سرعت بارگذاري بالاتر برنامه هاست. سرويس کلاسترينگ بيشتر براي سازمان و شرکت هايي به کار مي رود که برنامه هاي آن تحت هر شرايطي بايد اجرا شود و در حالت اجرا باقي بماند .

حتي وقتي يکي از سرويس ها از سرويس خارج شده باشد. در سرويس کلاسترينگ تمامي سرورهايمان برنامه و قوانيني را اجرا مي کنند که ديگر سرورها اجرا خواهند کرد لذا اگر سروري از سرويس خارج شود سرورهاي ديگر بلافاصله شروع به کار خواهند کردکه به آن Failover  گفته مي شود.