moin moin چيست؟

moin moin چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

موين‌موين (به آلماني: MoinMoin) يک موتور ويکي است که با پايتون پياده‌سازي شده‌است و ابتدا بر پايه? موتور ويکي پيکي‌پيکي بوده‌است. اين نرم‌افزار که با شرايط مجوز گنو توزيع شده‌است و يک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز است.[?]

مجموعه? امکانات خوب اين نرم‌افزار براي کنترل دسترسي، گروه‌هاي کاربري ساده، ويرايشگر واسط گرافيکي کاربر، نصب آسان، سادگي ساخت پوسته و ... سبب شده‌است که گزينه? خوبي براي بسياري از پروژه‌هاي متن‌باز و ويکي شرکتي باشد.