به حداقل رساند تعداد رکوردهاي جدول مسيريابي
    کنترل شدن ارسال LSA در هر ناحيه
    به حداقل رساندن تاثير تغييرات در شبکه
    اجراي مدل سلسه مراتبي در طراحي شبکه