مزاياي تقسيم بندي شبکه OSPF

مزاياي تقسيم بندي شبکه OSPF | شرکت طراحي سايت بهپردازن


    به حداقل رساند تعداد رکوردهاي جدول مسيريابي
    کنترل شدن ارسال LSA در هر ناحيه
    به حداقل رساندن تاثير تغييرات در شبکه
    اجراي مدل سلسه مراتبي در طراحي شبکه