از بدو مطرح شدن نرم افزار تاکنون ، معماري هاي متفاوتي بمنطور طراحي و پياده سازي ارائه شده است . معماري هاي فوق از يکطرف برخاسته از امکانات و ماهيت سخت افزار ها در زمان خود و از طرف ديگر نمايانگر نوع و نگرش انتظارات طرح شده توسط کاربران است . بخاطر داشته باشيم که نرم افزار داراي ماهيتي پويا بوده و در هر زمان مي بايست خود را با خيل عظيم نيازها و انتظارات جديد کاربران تطبيق نمايد. چراکه نرم افزار عصاره خواسته هاي انساني بمنظور بالفعل شدن بر روي بستر سخت افزار  در گذر زمان است . بديهي است از گذشته تاکنون، هم طيف خواسته هاي انساني تغيير کرده و خواهد کرد و هم سخت افزارها دچار تغيير و تحول گسترده اي  بوده و خواهند بود. در اين راستا لازم است نرم افزار نيز با رعايت کامل اصل انعطاف پذيزي ، پذيراي تمامي تحولات از گذشته تاکنون بوده و بتواند در هر زمان رسالت  خود را بخوبي انجام دهد. بر همين اساس از گذشته تاکنون معماري هاي متفاوتي بمنظور طراحي و پياده سازي نرم افزار ارائه شده است . هر معماري داراي شاخص ها و ويژگي هاي منحصر بفرد خود بوده و نرم افزارهائي که با اتکاء بر هر يک از معماري هاي فوق پياده سازي مي گردنند ، خصايص خود را از معماري بکارگرفته شده به ارث خواهند برد. در اين بخش به رفتارشناسي هر يک از معمارهاي ذيل پرداخته تا از اين طريق زمينه هاي لازم بمنظور شناخت معماري بکارگرفته شده در برنامه هاي تحت وب فراهم گردد.

    معماري MainFrame

    معماري File Server

    معماري سرويس گيرنده / سرويس دهنده

    معماري Two-Tier

    معماري Three-Tier

      معماري Five-Tier